Privacy Statement S-Recruitment

Wie zijn we?
S-Recruitment is gevestigd in Tilburg, Spaarnwoudelaan 137, 5035 HR, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.: 57996326 en verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?
Gegevens die inzicht geven in wie je bent en die je voor ons en anderen identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op je persoonlijke levenssfeer. Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens gaat S-Recruitment dan ook weloverwogen te werk. Wij volgen hierbij de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) en waarborgen hiermee de bescherming van jouw privacy.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publiek toegankelijke media waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren. S-Recruitment kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. S-Recruitment heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Waarom persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering en werving & selectie.

Jouw persoonsgegevens worden o.a. verwerkt om:

 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een vaste baan, tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media, etc.
 • Je informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd, bijvoorbeeld bij een vacaturealert.
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).

Welke persoonsgegevens gaat het om?
De gegevens die wij van jou verwerken zijn: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde persoonsgegevens, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, gevolgde opleidingen, cursussen en stages, gegevens betreffende de functie waarvoor je mogelijk in aanmerking komt, gegevens omtrent arbeidsverleden en werkervaring, gegevens omtrent jouw salariswens, beschikbaarheid, jouw persoonlijke wensen / toelichtingen. We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld het kandidaat profiel, referenties en getuigschriften;
 • Pasfoto en video (introductie).

Op het moment dat je voor S-Recruitment kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

 • Nationaliteit;
 • BSN-nummer;
 • Paspoort/ID bewijs;
 • Werkvergunning indien van toepassing.

S-Recruitment legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.
Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Bewaartermijn
De persoonlijke gegevens zijn beschikbaar tot één jaar* na het laatste contact. Aan het einde van dit jaar, zal S-Recruitment per mail toestemming vragen jouw gegevens in bestand te houden. Als je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je dit rechtstreeks bij S-Recruitment kenbaar maken. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door S-Recruitment.

* De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging
S-Recruitment doet er alles aan om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is S-Recruitment met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen met betrekking tot ons privacy beleid, onze werkwijze op dit gebied of een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je deze bij voorkeur per mail (info@s-recruitment.nl) indienen ter attentie van Suzanne Musters-van Meggelen en Janka Verkerke-de Ridder.

Jouw rechten: inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens
Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen kun je contact opnemen met S-Recruitment via info@s-recruitment.nl

Wijzigingen
S-Recruitment kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van S-Recruitment. Deze versie is opgesteld in november 2018.